SPLOŠNI POGOJI NAJEMA VOZILA

 1. SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji so sestavni del pogodbe o najemu vozila, ki jo skleneta TERMO Leon Vrečko s.p. (v nadaljevanju najemodajalec) in najemnik.

S sklenitvijo pogodbe o najemu vozila stranki potrdita in izrecno soglašata, da sta v celoti seznanjeni z določili splošnih pogojev in jih kot take v celoti sprejemata.

 1. CENA NAJEMA

Cena najema se obračuna po ceniku najema oz. po predhodni ponudbi.

Cena vključuje najem bivalnika za dogovorjeni termin, 22  % DDV, obvezno kasko zavarovanje z 1 % odbitno franšizo, zeleno karto in omejeno število kilometrov (350 km/dan).

Cena ne vključuje goriva, cestnine, pribora, posteljnine, brisač, kuhinjskih krp. Vsi morebitni prometni prekrški, ki nastanejo v času najema vozila, tudi po končanem najemu, bremenijo najemnika vozila.

2.a. FIKSNI STROŠKI

Poleg cene najema je najemnik dolžan plačati tudi stroške v pavšalnem znesku 127,00 EUR, ki vključujejo: Prijava/rezervacija, priprava avtodoma, prevzem (navodila za uporabo, nastavitev vseh sistemov, polnjenje pitne vode), primopredaja in pregled avtodoma, finalno notranje čiščenje, dezinfekcija in razkuževanje, plinska jeklenka (Propan), WC kemikalije, SLO vinjeta, zunanje pranje.

2.b. DODATNI STROŠKI

Najemnik je dolžan plačati tudi stroške, katerih nastanek in višina je odvisna od stanja v katerem najemnik vrne vozilo, in sicer je najemnik dolžan plačati:

35,00 EUR do 300,00EUR za notranje ali zunanje čiščenje,

80,00 EUR za čiščenje sanitarij,

100,00 EUR za čiščenje WC kasete,

100,00 EUR za praznjenje odpadne vode,

200,00 EUR za hojo v čevljih v avtodomu,

250,00 EUR za kajenje v avtodomu,

50,00 EUR za vrnjeno mokro tendo,

0,30 EUR/km za vsak nadaljnji kilometer nad omejitvijo števila km/dan,

20,00 EUR za vrnjeno vozilo s praznim rezervoarjem za gorivo + dejanski strošek goriva,

strošek izdelave novih dokumentov vozila.

 1. PLAČILO

Po potrditvi dogovorjenega termina najema je najemnik dolžan v 3 delovnih dneh plačati akontacijo v višini 50 % cene najema vozila po ponudbi najemne pogodbe.

S plačilom akontacije se šteje, da je najemnik sprejel ponudbo za najem vozila in da se strinja s splošnimi pogoji najema, ki so del najemne pogodbe. To pomeni, da je splošne pogoje prebral, jih razumel in se z njimi strinja. S plačilom akontacije se šteje, da je pogodba o najemu vozila sklenjena in vse kar je navedeno v pogodbi in teh pogojih, postane pravna obveznost za najemodajalca in za najemnika.

Preostali znesek cene najema je najemnik dolžan plačati najkasneje do 30 dni pred nastopom najemnega termina, v nasprotnem primeru se šteje, da je rezervacija odpovedana.

V primeru, da najemnik vozilo vrne prej, kot je predvideno v najemni pogodbi, je dolžan najemodajalcu plačati polno ceno za najem vozila, kot je bila dogovorjena s pogodbo o najemu vozila.

 

 1. VARŠČINA

Pred prevzemom vozila (najkasneje ob prevzemu) je dolžan najemnik vplačati varščino v višini 1.000,00 EUR. Vplačilo varščine se izvede izključno z nakazilom na najemodajalčev TRR št. SI56 6000 0000 0567 424, odprt pri LON d.d..

Varščina je namenjena za pokrivanje vseh neporavnanih najemnikovih obveznosti, ki izvirajo iz najemnega razmerja: npr. 1 % odbitne franšize in izgube bonusa pri kasko zavarovanju v primeru nesreče, kraje vozila, stroški manjše poškodbe na vozilu, stroški manjkajoče opreme, stroški poškodb, ki niso vključene v kasko zavarovanje, zamudnina pri nepravočasnem vračilu vozila ter dodatni oz. morebitni stroškov (glej člen 2b).

Če ni razloga za zadržanje varščine po teh splošnih pogojih, najemodajalec najemniku vrne varščino v roku 5 delovnih dneh od dneva, ko je najemnik vrnil vozilo, in sicer z nakazilom na najemnikov TRR. V kolikor obstoji razlog za zadržanje varščine po teh splošnih pogojih, najemodajalec o tem obvesti najemnika.

 

 1. ODPOVED NAJEMA AVTODOMA

Stranka, ki je najela vozilo, ima pravico do pisne odpovedi rezervacije najema. V tem primeru je najemnik dolžan najemodajalcu povrniti strošek odpovedi rezervacije, katerega znesek je odvisen od časa predložitve najemnikove odpovedi. Strošek odpovedi znaša 50,00 EUR administrativnih stroškov in:
− 10 % od celotne vrednosti najema, v primeru odpovedi 45 dni (ali več) pred predvidenim odhodom ali
− 50 % od celotne vrednosti najema, v primeru odpovedi od 44 dni do 15 dni pred predvidenim odhodom ali
− 90 % od celotne vrednosti najema, v primeru odpovedi manj kot 15 dni pred predvidenim odhodom.

V primeru, da najemnik ne prevzame vozila na dan, ki je za prevzem vozila predviden v najemni pogodbi, se šteje, da je bila podana odpoved najemne pogodbe po začetku trajanja najema vozila. V tem primeru najemodajalec zadrži celotno akontacijo najema vozila v vrednosti celotnega najema.

Če najemnik na lastno željo prekine potovanje prej kot je določeno v pogodbi, mu najemodajalec ob vrnitvi ne krije nobenih stroškov.

Najemnik je dolžan plačati administrativne stroške odpovedi neodvisno od razloga odpovedi in neodvisno od časa, v katerem predloži odpoved rezervacije oz. najemne pogodbe. Najemnik je dolžan plačati administrativne stroške tudi v primeru, da najde zamenjavo za predviden termin najema vozila.

Če pri najemniku ali najemodajalcu pride do odpovedi najema zaradi višje sile, se odškodnina ne zaračuna. Za višjo silo po tem odstavku se šteje smrt najemnika oz. ožjega družinskega člana, hujša bolezen (o čemer mora najemnik predložiti ustrezno dokazilo), poškodba vozila brez možnosti zagotovitve nadomestnega vozila.

 

 1. ČAS PREVZEMA IN VRAČILA

Ob nastopu najemnega termina se vozilo prevzame od ponedeljka do petka med 13.00 in 17.00 ali v soboto od 10.00 do 13.00, če ni dogovorjeno drugače. Stranki se lahko dogovorita tudi drugače.

V primeru, da predhodni najemnik vozila ne vrne pravočasno in zaradi tega naslednji najemnik vozila ne more prevzeti ob dogovorjenem času, mu najemodajalec vrne sorazmerni delež najemnine za čas do trenutka, ko je vozilo na voljo, oz. se stranki dogovorita za ustrezno podaljšanje termina, če je to možno.

Najemnik je vozilo dolžan vrniti zadnji dan najema, in sicer do 10. ure, če ni dogovorjeno drugače.

Podaljšanje najema ni možno brez predhodnega dogovora.

V primeru, da najemnik vozila ne vrne pravočasno, je dolžan plačati zamudnino, in sicer ta znaša 105 EUR za prvo uro zamude in nato 25 EUR za vsako naslednjo zamujeno uro, v kolikor to ni prej drugače dogovorjeno (zapisano v zapisnik ob predaji vozila).

V primeru, da najemnik zaradi višje sile ne bo uspel pravočasno vrniti vozila, je dolžan o tem nemudoma telefonsko obvestiti najemodajalca, pri čemer mora navesti vzrok zamude in predviden čas vračila vozila.

Šteje se, da je najemnik vozilo vrnil, ko najemodajalec o tem napravi zapisnik ob vračilu vozila.

6.a. STANJE VOZILA OB PREDAJI IN VRAČILU IN ODGOVORNOST ZA POMANJKLJIVOSTI

Ob nastopu najemnega termina se vozilo prevzame od ponedeljka do petka med 13.00 in 17.00 ali v soboto od 10.00 do 13.00, če ni dogovorjeno drugače.

Najemnik prevzame očiščeno vozilo z vsemi pripadajočimi dokumenti, s polnim rezervoarjem goriva, poln rezervoar s tekočino Ad0blue in eno jeklenko, napolnjeno s plinom.

Ob prevzemu se pregleda celotno vozilo (oprema, mehanika, karoserija, motor,…), preveri se delovanje naprav v bivalniku in sestavi se zapisnik ob predaji vozila, ki je sestavni del pogodbe o najemu vozila. Vse pomanjkljivosti, manjkajoča oprema, poškodbe vozila, idr. se vpišejo v zapisnik ob predaji vozila. Vse ugotovljene poškodbe se fotografirajo in dokumentirajo. Šteje se, da je poškodba ali druga pomanjkljivost na vozilu nastala v času trajanja najemnega razmerja, v kolikor ni ugotovljena v zapisniku ob predaji vozila.

Najemnik je dolžan vrniti vozilo v stanju, v kakršnem ga je prejel (z vsemi pripadajočimi dokumenti, očiščenega, s polnim rezervoarjem goriva, s praznim rezervoarjem pitne vode, z izpraznjenim rezervoarjem odpadne vode in z izpraznjeno WC kaseto…). V primeru, da najemnik ne vrne vozila v stanju iz prejšnjega stavka, je dolžan plačati morebitne dodatne stroške, kot izhajajo iz točke 2.b teh splošnih pogojev.

Ob vračilu vozila se z zapisnikom ugotovi stanje vozila in pregleda delovanje vseh naprav v vozilu. Vse ugotovljene pomanjkljivosti in poškodbe se vpiše v zapisnik ob vračilu vozila.

Najemnik odgovarja za vse očitne poškodbe in druge pomanjkljivosti, ki so nastale v času trajanja najema in so ugotovljene ob vrnitvi vozila. Najemnik odgovarja tudi za vse poškodbe na vozilu, ki so nastale v času trajanja najema, pokažejo pa se naknadno, saj jih z običajnim vizualnim pregledom ob vrnitvi vozila ni bilo možno odkriti.

Najemodajalec v zapisnik ob vračilu vozila (oz. naknadno, če poškodb ni bilo mogoče odkriti z običajnim pregledom ob vrnitvi vozila) ugotovi in oceni škodo zaradi pomanjkljivosti in poškodb, ki so nastale v času trajanja najema vozila in za katere odgovarja najemnik. Najemodajalec pri oceni škode upošteva tudi izgubo dobička iz naslova opravljanja dejavnosti oddajanja vozila v najem za čas popravila vozila, če je škoda nastala po najemnikovi krivdi.

Najemodajalec ima za poplačilo ugotovljene škode na vozilu pravico zadržati vplačano varščino v znesku ocenjene škode. V kolikor ocenjena škoda presega znesek vplačane varščine (tj. 1.000,00 EUR), pošlje najemodajalec najemniku naknadni račun za znesek, ki presega vplačano varščino.

 

 1. POGOJI VOZNIKA

Avtodom lahko upravlja izključno samo najemnik avtodoma, ki je naveden v Pogodbi za najem avtodoma. Možno je, v dogovoru z najemodajalcem navesti, še dodatnega voznika, vendar mora to biti zapisano v Pogodbi za najem avtodoma. Prepovedano je posredovanje avtodoma v upravljanje in dajanje avtodoma v podnajem drugim osebam, neupravičenim do upravljanja najetega avtodoma.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati voznik najemnik oz. dodatni voznik najetega vozila, so naslednji:
– starost nad 21 let,
– državljanstvo Slovenije ali EU,
– veljavno vozniško dovoljenje (kategorija B) vsaj tri leta

– izkušnje z upravljanjem avtodoma.

Najemnik je dolžan najemodajalcu pred prevzemom vozila predložiti veljaven osebni dokument in ustrezno veljavno vozniško dovoljenje. Najemodajalec naredi fotokopije navedenih osebnih dokumentov in jih shrani v svoji evidenci za čas trajanja najemnega razmerja. Najemodajalec je dolžan kopijo dokumentov vrniti najemniku oz. jo uničiti v roku 8 dni od vračila vozila, razen v primeru ugotovljenih hujših pomanjkljivosti na vozilu.

Najemnik vozila, ki je predmet te pogodbe, s podpisom teh splošnih pogojev izjavlja, da ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije in da ni v postopku odvzema le-tega, ter da v zadnjih dveh letih ni bil več kot dvakrat pravnomočno kaznovan za naslednje prekrške:
− prekoračitev dovoljene hitrosti v območju za pešce ali v območju umirjenega prometa za več kot 20km/h,
− prekoračitev dovoljene hitrosti na cesti v naselju za več kot 30km/h,
− prekoračitev dovoljene hitrosti na cesti izven naselja za več kot 40km/h,
− prekoračitev dovoljene hitrosti na avtocesti ali hitri cesti za več kot 50km/h,
− vožnje pod vplivom alkohola,
− vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi,
− odklonitve odrejenega preverjanja psihofizičnega stanja.

Prevzemnik vozila v primeru neresničnosti izjave iz prejšnjega odstavka prevzame vso odgovornost in nosi vse posledice, ki bi zaradi tega nastale.

 

 1. PREPOVEDANA UPORABA AVTODOMA

Najemniku je dovoljena uporaba vozila izključno v turistične namene. Prepovedana je vsakršna uporaba vozila za dejavnosti, ki so po zakonu prepovedane.

Prepovedana je uporaba vozila za:
− redne linije prevoza potnikov ali blaga, na tekmovanjih, preizkušnjah ali dirkah;
− pogon ali vleko drugega vozila;
− vožnjo, kadar vozilo ni v voznem stanju ali je preobremenjeno oz. preobteženo;
− vožnjo izven ceste I, II, III, reda;
− vožnjo preko hitrosti omejenih oz. predpisanih z zakonom;
− vožnjo pod vplivom alkohola in drugih substanc, ki zmanjšujejo psihomotorične sposobnosti (zdravila, droge, ipald.).
− vožnjo v nasprotju s cestnoprometnimi predpisi in drugimi predpisi, ki urejajo področje upravljanja vozil, na čigar ozemlju se vozilo nahaja;
− nezakonito dejanje (kraja, carinski ali devizni prekršek);
− prevoz nevarnih snovi, eksplozivnih, hitro – gorljivih, strupenih, ali drugače nevarnih snovi;
− prevoz orožja, mamil in podobno;
− nadaljnjo oddajo v najem ali uporabo nekomu tretjemu, ki ni naveden v pogodbi o najemu;
− vožnjo po vojnih in drugih ogroženih področjih;
− kakršnekoli druge namene, ki so v nasprotju z zakonom in z nameni, za katere je bila sklenjena najemna pogodba.

V vozilu ni dovoljeni kaditi. V primeru kršitve te določbe, je dolžan najemnik plačati kazen v višini 250,00 EUR.

V vozilu ni dovoljeno hoditi v čevljih. V primeru kršitve te določbe, je dolžan najemnik plačati kazen v višini 200,00 EUR.

Pri priklopu avtodoma na električno omrežje mora najemnik obvezno prebrati navodila uporabe avtodoma.

V primeru, da najemnik krši katerokoli določilo te pogodbe oziroma splošnih pogojev, ima najemodajalec pravico najemniku vozilo takoj odvzeti. Najemnik se v tem primeru odpoveduje vsem odškodninskim in drugih morebitnim zahtevkom, ki bi iz tega lahko izhajali.

 

 1. POTOVANJE V TUJINO

Z najetim vozilom lahko najemnik potuje v vse evropske države, razen v takšne, ki so v vojnem stanju ali je zaradi drugih vzrokov potovanje nezaželeno. V takšne države lahko potuje le v primeru, da je to z najemodajalcem prej dogovorjeno in vozilo ustrezno zavarovano.

Najemnik je dolžan najemodajalca obvestiti o morebitnem potovanju z najetim vozilom v tujino.

 

9.a. POTOVANJE V TUJINO

Najemnik je izrecno seznanjen z Zakonom o spremembah Zakona o gostinski dejavnosti (Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti) sprejetim 1. aprila 2009, veljavnim od maja 2009 po katerem je kampiranje (to v skrajnem primeru pomeni tudi preprosto prenočevanje v avtodomu ali vsako parkiranje avtodoma izven parkiranju namenjenega prostora) izven kampov na Hrvaškem prekršek, ki se kaznuje z denarno kaznijo. Če gre za tovrstno nedovoljeno kampiranje na zasebnem zemljišču (torej takem, ki ni državno, občinsko ali mestno), se lahko inšpektor odloči tudi za takojšnje pečatenje avtodoma za obdobje 60 dni. Odpečatenje avtodoma je kaznivo dejanje.

Najemnik se zavezuje, da z uporabo po tej pogodbi najetega vozila (avtodoma) na Hrvaškem ne bo kršil zakona iz prejšnjega odstavka. V primeru kršitve najemnik v celoti odgovarja za vso nastalo škodo, vključno s povračilom celotnega izpada prihodka najemodajalca zaradi nedosegljivosti vozila v času zapečatenja, stroškov prevoza vozila nazaj do najemodajalca po poteku obdobja zapečatenja, škodo, nastalo na avtodomu v obdobju zapečatenja zaradi vandalizma, vloma, kraje, vdora vode, glodalcev ali kakršnekoli druge škode, ki bi nastala najemodajalcu kot posledica nespoštovanja zgornjega zakona.

 1. POPRAVILA

V primeru okvare vozila v času najema (na potovanju), najemnik poskuša odpraviti okvaro na najbližjem pooblaščenem servisu po predhodnem dogovoru in v skladu z navodili najemodajalca. V kolikor okvara ni nastala po krivdi najemnika, je dolžan le-ta ob vračilu vozila predložiti originalen račun za popravilo oz. odpravo okvare, ki se mora glasiti na lastnika vozila. Izključno v tem primeru najemodajalec povrne najemniku stroške nastale po predloženem računu.

Če je ob vrnitvi vozila ugotovljeno, da je bil katerikoli del vozila ali opreme zamenjan ali izgubljen, je dolžan najemnik najemodajalcu plačati odškodnino v višini trojne tržne cene tega dela vozila ali opreme. Za poplačilo slednje ima najemodajalec pravico zadržati vplačano varščino v znesku odškodnine. V kolikor ta presega znesek vplačane varščine (tj. 1.000,00 EUR), pošlje najemodajalec najemniku naknadni račun za znesek, ki presega vplačano varščino. Najemnik nima pravice zahtevati zamenjave vozila ali nadomestila za prevoz ali povračila drugih stroškov, ki bi mu nastali v času najema zaradi okvare vozila ali prometne nezgode.

 

 1. DOLŽNOSTI V PRIMERU NEZGODE

Najemnik je dolžan morebitno škodo na vozilu pri kakršnikoli nesreči (npr. prometna nesreča, kraja, vlom v vozilo, poškodba na parkirišču…) obvezno prijaviti policiji (ki je pristojna za tisto državo, v kateri se je nesreča pripetila) in obvezno izpolniti obrazec Evropsko poročilo o nezgodi ter o tem nemudoma obvestiti najemodajalca.

Najemnik je dolžan o nezgodi nemudoma obvestiti najemodajalca, tudi če je škoda neznatna.

Najemnik je dolžan najemodajalcu izročiti vso ustrezno dokumentacijo v zvezi z nezgodo in priložiti skico o poškodbah vozila. Nezgodni zapisnik mora vsebovati imena in podatke vseh udeležencev nezgode.

V primeru, da je bil voznik vozila v trenutku prometne nezgode pod vplivom alkohola (v krvi je imel nad 0,00 ‰ alkohola) ali drugih substanc, ki zmanjšujejo njegove psihomotorične sposobnosti (zdravila, droge ipd.), krije najemnik vozila vse stroške, povezane s predmetno nezgodo.

Najemnik je dolžan sodelovati pri preiskavi. V nasprotnem primeru zavarovalnica ne bo krila stroškov oz. ne bo priznala kasko zavarovanja.

Če je najemnik izpolnil vsa določila in pogoje te pogodbe, je njegova odgovornost za škodo na vozilu omejena na višino odbitne franšize v višini 1 % od novo nabavne vrednosti vozila na dan plačila škode.

Če najemnik ne ravna skladno z določbami tega člena, sam odgovarja za vse posledice in morebitno škodo, ki bi iz tega naslova nastala najemodajalcu.

Pri vlomu v vozilo najemnik krije vse stroške odprave posledic vloma oz. jih odpravi sam. Najemodajalec ne odgovarja za najemnikovo lastnino in lastnino druge osebe, ki jo je ta pustila v najetem vozilu.

Najemodajalec najemniku v primeru kakršnekoli nesreče ni dolžan povrniti stroškov, ki bi mu nastali zaradi prekinitve potovanja, niti mu ni dolžan zagotoviti nadomestnega vozila. Najemnik se ob takšnih nevšečnostih odpoveduje kakršnemukoli zahtevku.

 

 1. VIŠJA SILA

V primeru, da najemodajalec zaradi višje sile oz. dogodka, ki je izven njegovega nadzora (npr. poškodovanega ali nevoznega bivalnika, ki je posledica nesreče predhodnega najemnika), najemniku ne more zagotoviti vozila za dogovorjeni termin, se najemnik in najemodajalec dogovorita za drug termin koriščenja vozila oziroma za vračilo vplačanega zneska. Najemodajalec ne nosi nobene odgovornosti za škodo, ki bi najemniku lahko zaradi tega nastala.

Najemodajalec ne nosi nobene odgovornosti za škodo, ki bi najemniku lahko nastala zaradi višje sile oz. dogodka, ki je izven nadzora najemodajalca (npr. v primeru napake na motorju, podvozju in bivalnem delu, če je vozilo redno servisirano), ko je vozilo na poti.

 

 1. ZAVAROVANJE

Vozilo je obvezno in kasko zavarovano z 1% odbitno franšizo.

 

 1. ODGOVORNOST NAJEMNIKA

Z vozilom lahko upravlja izključno najemnik, ki je naveden v najemni pogodbi. Najemnik mora z vozilom v vsakem primeru ravnati kot skrben in vesten gospodar, ob tem pa mora vedno ravnati skladno z interesi najemodajalca.

Voznik mora upoštevati cestno prometne predpise, v nasprotnem primeru je izključno odgovoren za vse morebitne posledice, ki bi nastale zaradi in v povezavi z njihovo kršitvijo.

Najemnik odgovarja za vso morebitno škodo, ki bi nastala, ko je z vozilom upravljala oseba, ki do tega ni bila upravičena po najemni pogodbi.

Najemnik neomejeno odgovarja za vso škodo, ki bi nastala kot posledica nedovoljene uporabe vozila (npr. vožnja s preseženim tovorom).

Najemnik za morebitno škodo, ki je nastala po njegovi krivdi odgovarja v vrednosti odbitne franšize v okviru kasko zavarovanja in v zvezi s tem nadoknadi izgubo bonusa. V primeru, da zavarovalnica zavrne plačilo iz kakršnihkoli vzrokov, je dolžan škodo v celoti pokriti najemnik. Za poškodbe, ki ne izhajajo iz prometne nezgode odgovarja najemnik v celoti sam.

Najemnik najemodajalcu odgovarja tudi za škodo iz naslova izgubljenega dobička iz naslova opravljanja dejavnosti oddajanja vozila v najem za čas popravila vozila, če je škoda nastala po krivdi najemnika.

Najemnik je dolžan dokumente in ključe vozila ob zapustitvi vozila nositi s seboj, v nasprotnem primeru zavarovalnica ne krije nastalih stroškov v primeru kraje vozila, kar pomeni, da bo vse stroške kril najemnik sam.

Najemnik odgovarja za vse dokumente vozila, v primeru kraje, izgube ali poškodbe dokumentov, zadrži najemodajalec znesek varščine v višini stroška njihove zamenjave.

 

 1. ODGOVORNOST NAJEMODAJALCA

Najemodajalec skrbi, da je vozilo tehnično brezhibno, brez kakršnekoli okvare, ki bi lahko povzročila nezgodo.

Najemodajalec ne odgovarja za stvari, ki so bile puščene ali pozabljene v vozilu ali prostorih najemodajalca.

 1. PRISTOJNO SODIŠČE

Za reševanje morebitnih sporov med najemnikom in najemodajalcem, ki bi izhajali iz najemnega razmerja po tej pogodbi o najemu, je krajevno pristojno sodišče v Celju.